Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja ogólna


Plakat na zielonym tle z napisem: Stypendia szkolne

STYPENDIA SZKOLNE - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE  SOCJALNYM

    Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów można składać w nieprzekraczalnym terminie od 01 września do 15 września 2021 r. W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2021 r, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

    Wnioski wraz z załącznikami (kompletne) należy składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku ul. Kolejowa 31, parter, pokój nr 2.
Pomoc w zakresie wypełniania wniosku oraz informacje dotyczące uzyskania stypendium szkolnego udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku, Kolejowa  31 pokój nr 2 parter, także drogą telefoniczną pod numerem telefonu  87- 520 42 33, w godzinach pracy Ośrodka.

    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Olecko i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

    Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne nie mają uprawnień do stypendium szkolnego.
    Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Do dochodu nie wlicza się:

 1. Jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. Zasiłku celowego;
 3. Pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. Wartości świadczenia w naturze;
 5. Świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. Świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 7. Dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. Świadczenia wychowawczego „500 +” ;
 9. Świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dn. 07.09.2007 r. o Karcie Polaka.

KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Dla ucznia w rodzinie, osoby samotnie gospodarującej dla której dochód na osobę nie przekracza kwoty obowiązujące:

 1. Do dnia 31.12.2021 r. – 528,00 zł
 2. Od dnia 01.01.2022 r. – 600,00 zł.

Ponadto przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości – 308,00 zł – do 31.12.2021 r. Od 01.01.2022 r. -345,00 zł.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

MIESIĘCZNY DOCHÓD I JEGO DOKUMENTOWANIE

    Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z uwzględnieniem wysokości dochodu  na osobę w rodzinie.
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych uczniów/słuchaczy, dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej są:
  1. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia (wynagrodzenie brutto pomniejszone o wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne) lub oświadczenie,
  2. Kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie renty, emerytury (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) lub aktualna decyzja organu przyznającego rentę lub emeryturę lub oświadczenie,
  3. Aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia albo zasiłku przedemerytalnego lub oświadczenie,
  4. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zwierające informacje o potrąconej zaliczce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie chorobowe,
  5. Zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych położonego poza Gminą Olecko (o ile informacja ta nie została potwierdzona w punkcie 7.2),
  6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy informujące o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości pobieranych  świadczeń z funduszu pracy,
  7. Oświadczenie o braku zatrudnienia,
  8. Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania – zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz   
   •  w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł (w przypadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem), odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek  na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
   •  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku), lub
   •  zaświadczenie/oświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej.      
  9. Zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
  10. Dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
  11. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

         Aktualizacja 24.08.2021 r.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą