Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Informacja ogólna


Plakat na zielonym tle z napisem: Stypendia szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

W terminie od dnia 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku , ul. Kolejowa 31 pokój nr 2 (parter)  można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów  na rok szkolny 2022/2023. 

W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2022 r., a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Olecko i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Stypendia szkolne przysługują:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
 • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 

MIESIĘCZNY DOCHÓD I JEGO DOKUMENTOWANIE

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z uwzględnieniem wysokości dochodu  na osobę w rodzinie.
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych uczniów/słuchaczy, dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej są:
  1. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia (wynagrodzenie brutto pomniejszone o wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne) lub oświadczenie,
  2. Kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie renty, emerytury (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) lub aktualna decyzja organu przyznającego rentę lub emeryturę lub oświadczenie,
  3. Aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia albo zasiłku przedemerytalnego lub oświadczenie,
  4. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zwierające informacje o potrąconej zaliczce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie chorobowe,
  5. Zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych położonego poza Gminą Olecko (o ile informacja ta nie została potwierdzona w punkcie 7.2),
  6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy informujące o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości pobieranych  świadczeń z funduszu pracy,
  7. Oświadczenie o braku zatrudnienia,
  8. Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania – zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz   
   •  w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł (w przypadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem), odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek  na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
   •  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku), lub
   •  zaświadczenie/oświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej.      
  9. Zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
  10. Dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
  11. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł (od tak obliczonego dochodu należy odjąć faktycznie opłaconą składkę KRUS za jeden miesiąc, dotyczącą jedynie właścicieli gospodarstwa).

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego dla ucznia w rodzinie, osoby samotnie gospodarującej dla której dochód na osobę nie przekracza kwoty – 600,00 zł.

Jako dochód poszczególnych członków rodziny rozumie się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania z wyjątkiem:

 1. jednorazowego świadczenia socjalnego;
 2. wartości świadczeń w naturze;
 3. świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych;
 4. zasiłku celowego;
 5. otrzymywanego stypendium szkolnego lub motywacyjnego oraz zasiłku szkolnego;
 6. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla osób represjonowanych z powodów politycznych;
 9. świadczeń wychowawczych i dodatków wychowawczych (500 plus, 300 plus);
 10. dodatków 500+ do renty i emerytury z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji; świadczeń z tytułu Karty Polaka;
 11. jednorazowej pomocy pieniężnej dla: kombatantów, żołnierzy przymusowo zatrudnianym
   w kopalniach, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR;
 12. pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
 13. środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 14. zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art. 39a ust.
   1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 15. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r.
  o rodzinnym kapitale opiekuńczym;
 16. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 17. kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
 18. kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. śmierć jednego z rodziców, pożar.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 Aktualizacja 02.08.2022 r.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą