Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Informacja ogólna

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych?
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w terminie do 11 sierpnia 2022 r.
 
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 
Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
 
Ważne!
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
 
Wymagane dokumenty
wniosek o przyznanie świadczenia „wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła", w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.
 
Termin i sposób załatwienia
Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania.
Wnioski można składać:
  • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 31,
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
 
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegająca się  o dodatek dla gospodarstw domowych zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 
W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek dla gospodarstw domowych?
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 
Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 31 19-400 Olecko. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji.

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą