Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Informacja ogólna

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku pok. 4 lub złożyć go formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

Plakat Dużej Rodziny na którym z prawej strony narysowana jest rodzina 5 osobowa a z lewej karta z awersem i rewersem

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, bez względu na dochód. Kartę otrzymują dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Dzieciom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia  o niepełnosprawności. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do uzyskania zniżek na terenie całego kraju. Aktualny wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  1. W przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. W przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; 
  3. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 
  6. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 
  7. W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  8. W przypadku składania wniosku przez cudzoziemca, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rysunek przedstawia przykładową Kartę Dużej Rodziny ( rewers i awers )

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą