Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Tekst odczytywalny maszynowo

Na białym tle zamieszczone zostały logotypy od lewej strony: Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej. Poniżej napis Dostępny samorząd - granty.

Informacja o pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku w tekście odczytywalnym maszynowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w skrócie MOPS) to jednostka, do której warto się zwrócić, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej i nie jesteśmy w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Z pomocy MOPS możemy skorzystać, gdy dotknie nas lub naszych bliskich: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc  
w rodzinie, alkoholizm lub narkomania.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wspieramy przede wszystkim osoby w złej sytuacji finansowej, bezdomne, bez pracy, niepełnosprawne i ciężko chore, oraz osoby nieradzące sobie w życiu codziennym. Pomagamy osobom starszym, które wymagają opieki. Pomocą obejmujemy także ofiary przemocy domowej, osoby nieradzące sobie z wychowywaniem dzieci, rodziny wielodzietne i dzieci, które nie mają rodziców.

Współpracujemy także z różnymi organizacjami, którym zlecamy zadania z zakresu pomocy mieszkańcom.

Udzielamy różnego rodzaju wsparcia:

Dajemy wsparcie finansowe, czyli różnego rodzaju zasiłki przyznawane jednorazowo na określone potrzeby lub na dłużej, np. zasiłek mieszkaniowy czy pielęgnacyjny.

Prowadzimy pracę socjalną: nasi pracownicy udzielają rad i wskazówek osobom, które mają trudności w życiu, pomagają w załatwianiu formalności urzędowych  
i planowaniu zadań, które mają na celu poprawę sytuacji życiowej.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami: proponujemy usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, organizujemy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wspieramy osoby w kryzysie bezdomności: udzielamy pomocy w formie schronienia oraz gorącego posiłku dla osób bezdomnych. Informujemy o miejscach w noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Wspieramy ofiary przemocy domowej: osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać różnego rodzaju pomoc, między innymi wsparcie psychologiczne i prawne.

Wspieramy rodziny, w tym rodziny wielodzietne: prowadzimy program wspierania rodzin wielodzietnych: ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Olecka Rodzina 3+, przyznajemy świadczenia pieniężne na przykład z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek opiekuńczy.

Zajmujemy się pomocą instytucjonalną dla dzieci, seniorów i osób niesamodzielnych. Osoby, które potrzebują takiej pomocy, kierujemy do domów pomocy społecznej, Dziennego Domu Seniora, Oleckiego Klubu Seniora.

Szczegółowe informacje o formach pomocy i rodzajach wsparcia można znaleźć na stronie internetowej https://mopsolecko.naszops.pl

Siedziba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku znajduje się przy ul. Kolejowej 31.

Dane kontaktowe i adres

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 31
​19-400 Olecko

Kontakt:

tel.  87 520 42 33
fax. 87 520 42 33
e-mail: mops@mops.olecko.pl 

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku: 7.30 – 15.30

Skargi i wnioski

Osoby głuche i słabosłyszące mogą umówić się na spotkanie w MOPS z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego. W takim przypadku należy umówić się wcześniej. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

Skargi i wnioski można zgłaszać do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku we wtorki od godziny 09.00 do 11.00. Na spotkanie z dyrektorem trzeba się wcześniej umówić w sekretariacie.

 

Poniższe informacje na temat pracy jednostki w pliku odczytywalnym maszynowo zostały zweryfikowane w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny Samorząd w Gminie Olecko”, współfinansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na białym tle zamieszczone zostały z lewej strony logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prawej herb Olecka

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą