Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Informacje ogólne

Logo Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku

Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. nr 1390) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest przez  Burmistrza Olecka, natomiast Rada Miejska w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 
W Gminie Olecko Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje od września 2011 roku na podstawie uchwały nr ORN.0007.47.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem nr ORN.0050.137.2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku, Burmistrz Olecka powołał Zespół Interdyscyplinarny.

Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny składa się z: 
• Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy w Olecku,
• Starszych specjalistów pracy socjalnej MOPS w Olecku – dwie osoby,
• Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olecku,
• Certyfikowanego specjalisty do spraw przemocy w rodzinie z Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku,
• Kuratorów Sądu Rejonowego w Olecku – dwie osoby,
• Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Psychologa szkolnego ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku,
• Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Olecku,
• Pielęgniarki środowiskowej – „Zdrowie” Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych S.C. w Olecku,
• Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzy grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmując współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Olecko. Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Gminnym  Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Olecko na lata 2012-2018.
Członkowie Zespołu przedstawiają na posiedzeniach diagnozę rodzin, w których stwierdzono przemoc, wymieniają się informacjami na temat członków rodzin ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci, analizują możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują powierzone zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb.

Zespół Interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
• Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Olecko,
• Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
• Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
• Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Olecko mieści się w Olecku, przy ul. Kolejowej 31 (tel. 87 520 42 33 w godz. 7.30 - 15.30)

Przewodnicząca Zespołu - Iwona Saulewicz, tel. 87 520 05 81
Zastępca Przewodniczącej Zespołu – Barbara Fiećko,.tel. 87 520 05 76

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze do pracy w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie. W Gminie Olecko w każdej sytuacji, kiedy zostaje wszczęta procedura Niebieskie Karty, pracę z rodziną prowadzą członkowie grupy roboczej. Są to pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, pedagodzy lub psychologowie z  szkół, a także kuratorzy, przedstawiciele ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, czyli tych instytucji i organizacji, które mogą pomóc członkom rodziny w zatrzymaniu przemocy oraz udzieleniu właściwej pomocy.
Członkowie grupy roboczej spotykają się na regularnych posiedzeniach, na które zapraszane są osoby wskazane w procedurze Niebieskie Karty jako te, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz te, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Spotkania z każdą z tych osób odbywają się w innych terminach.
Poza posiedzeniami grupy roboczej ich członkowie współpracują z rodzinami, w których realizowana jest procedura Niebieskie Karty. Pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji składają wizyty w miejscu zamieszkania, monitorują sytuację rodziny w zakresie bezpieczeństwa i ustania przemocy w rodzinie. Praca grupy roboczej trwa do czasu ustania przemocy w rodzinie lub stwierdzenia braku zasadności realizacji procedury w danej sytuacji.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
• ocena sytuacji problemowej rodziny, względem której istnieje podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie,
• opracowanie wspólne z rodziną strategii rozwiązania problemów rodziny,
• udzielanie pomocy w zależności od potrzeb wszystkim członkom rodziny,
• poradnictwa socjalnego, a także pomocy interdyscyplinarnej,
• informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w szczególności prawnej i psychologicznej,
• udzielanie pomocy dzieciom krzywdzonym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
• podejmowanie działań w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
• dokumentowanie podejmowanych działań, jak również ich efektów. 

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.
 

Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie i dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz.1493 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 201, poz. 1334).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz. U. nr 209, poz. 1245).
4. Uchwała Nr ORN.0007.47.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
5. Zarządzenie Nr ORN.0050.137.2011 Burmistrza Olecka z dnia 12 września w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku.
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 24 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508)

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą