Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mopsolecko.naszops.pl

Dane teleadresowe jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
Telefon: 87 520 42 33
Faks: 87 520 42 33
E-mail: mops@mops.olecko.pl

Dane koordynatora do spraw dostępności

Zarządzeniem nr 29/20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku z dnia 15.11.2020 r. wyznaczony został koordynator do spraw dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej Piotr Dariusz Jarząb - informatyk MOPS w Olecku.
Telefon: 87 520 42 33

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
 • Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę,
 • pliki PDF, DOC, itp. - redaktor stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowej karcie i nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,
 • brak alternatywnych opisów i tytułów zdjęć i obrazków – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktora serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29
Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Dariusz Jarząb, adres poczty elektronicznej:  informatyk@mops.olecko.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 87 520 42 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku składa się z trzech budynków. Budynek główny mieści się przy ul. Kolejowej 31 natomiast podległe Dzienny Dom Senior+ mieści się przy ul. Parkowej 7 a Olecki Klub Seniora przy ul. Składowej 7

Do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Olecku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Kolejowej  oraz od strony parkingu, ze schodami, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne od ulicy Kolejowej 31 posiada trzy stopnie, z poręczą. Od strony podwórza – parkingu siedem stopni bez poręczy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • MOPS usytuowany jest na parterze i I piętrze. Posiada wąskie korytarze, brak wind i platform dla osób niepełnosprawnych. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W obiekcie brak zainstalowanych platform, pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pętla indukcyjna znajduje się w sekretariacie. Informacje głosowe realizowane są w sposób głosowy w formie alternatywnej przez pracowników jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a jak również systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych. Od strony garaży dostępny jest  parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Brak ograniczeń dostępu dla osób korzystających z pomocy psów asystujących.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą