Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Informacja ogólna

Dodatek mieszkaniowy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
 • Zarządzenie nr ORN.0050.78.2019 Burmistrza Olecka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Uchwała nr XVII/117/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego.
 • Zarządzenie nr ORN.00050.17.2020 Burmistrza Olecka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków mieszkaniowych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 
Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego;
 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku;
 • Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc;
 • Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji;
 • Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku;
 • Informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na jaki został on przyznany, doręcza się zarządcy budynku albo innej osobie pobierającej należności za lokal mieszkalny;
 • Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości;
 • W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.


Od czego zależy przyznanie dodatku?

 1. Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy:

 • przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;
 • może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust. 1.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 3. schronisku dla nieletnich,
 4. zakładzie poprawczym,
 5. zakładzie karnym,
 6. szkole, w tym w szkole wojskowej
 • jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
 1. Odpowiednie kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym – 40%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2066,99 zł
 2. wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 1550,24 zł

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust. 3, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 1. Powierzchnia zajmowanego lokalu
  Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  • 35 m2 – dla 1 osoby;
  • 40 m2 – dla 2 osób;
  • 45 m2 – dla 3 osób;
  • 55 m2 – dla 4 osób;
  • 65 m2 – dla 5 osób;
  • 70 m2 – dla 6 osób.
  a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
   
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
  • 30 % albo
  • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
   
  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.  Normatywna powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).
  Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
 1. Ponoszenie wydatków związanych z zajmowanym lokalem
  Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wydatkami są:

 • czynsz;
 • koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz.11);
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
 • opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie lokalu nie zalicza się:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
 • rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania  wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040);
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego na cele bytowe.

 
Co to jest ryczałt mieszkaniowy?
Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • Brak c.o. – równowartość 5 kilowatogodzin energii elektrycznej  na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej lokalu;
 • Brak c.w. – równowartość 20 kilowatogodzin energii elektrycznej na każdego członka gospodarstwa;
 • Brak gazu – równowartość 10 kilowatogodzin energii elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym oraz równowartość 2 kilowatogodzin na każdą dodatkową osobę.

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym;
 • 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 – osobowym i większym.

 
Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 1.  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 • Umowa najmu/podnajmu
 • Dokument potwierdzający inny tytuł prawny.
 1. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego z UM Olecko lub z zasobów komunalnych.
 2. W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 3. W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).
 4. W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.
 5. Właściciel domu jednorodzinnego – dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz wyposażeniu technicznym domu.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat!

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

 1. Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło: 

• zaświadczenie o dochodach  wystawione przez zakład pracy;

 1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: 

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;

 1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej: 

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie wraz z opłaconym procentem za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek;

 1. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne: 

• zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej; 

 1. Osoby uczące się: 

• zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych;

• zaświadczenie o wysokości stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni; lub decyzja o przyznaniu stypendium

 1. Emeryci / renciści 

• ostatnia decyzja emerytalna/rentowa lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, potrącenia i dodatki;

 1. Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku: zaświadczenie z PUP o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż; 
 2. Osoby otrzymujące alimenty (dotyczy osób, które nie otrzymują funduszu alimentacyjnego): 

• wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny;

• zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

 1. Prosimy pamiętać, że pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy oraz podczas składania wniosku należy okazać oryginały dokumentów.

 

Wywiad środowiskowy - celem weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Stwierdzenie w wyniku wywiadu, że:1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on wstanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub 2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania świadczenia. Podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi również niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz odmowa złożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą