Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.


Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze,
ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Natomiast rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób - określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Od dnia 1 września 2021 roku opłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy wnosić wyłącznie przelewem na nr konta bankowego Gminy Olecko: 30 1020 4724 0000 3002 0088 8933 w terminie do 15- go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

AKTUALNOŚCI:

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby samotnej od 01.02.2021

Utworzono dnia 07.12.2018

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby samotnej od 01.02.2021 roku wynosić będzie 26 zł. Usługi śiwadczyć będzie firma MEDIS 24 Sp. z o.o. Warszawa, ul. Woronia 45/U2.

czytaj dalej na temat: Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby samotnej od 01.02.2021

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie od 01.02.2021

Utworzono dnia 07.12.2018

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie od dnia 01.02.2021 roku wynosić będzie 26 zł. Usługi świadczyć będzie firma MEDIS 24 sp. z o.o. Warszawa, ul. Wronia 45/U2.

czytaj dalej na temat: Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie od 01.02.2021

Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych od 01.01.2019

Utworzono dnia 07.12.2018

Od dnia 1 stycznia 2021 roku odpłatność za 1 godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosić będze 29,90 zł.

 

czytaj dalej na temat: Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych od 01.01.2019

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą