Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Utworzono dnia 27.04.2022

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby fizyczne oraz inne podmioty, które pomagają osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie mogą wnioskować o zwrot nakładów poniesionych na ten cel.

Wnioski w tej sprawie można składać 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31, pokój numer 2 w godz. od 07.30 do 15.30 każdego dnia roboczego.

Świadczenie jest przyznawane
na podstawie wniosku, który osoba pomagająca osobie/osobom z Ukrainy złoży w urzędzie gminy, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu w wysokości 40 zł dziennie na osobę. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do miesiąca od terminu złożenia w gminie. MOPS w Olecku może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. 

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); 
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; 
  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni); 
  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia; 
  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; 
  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Świadczenie nie przysługuje, 
jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, podano nieprawdę oraz gdy za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 353

W poprzednim tygodniu: 531

W tym miesiącu: 884

W poprzednim miesiącu: 2535

Wszystkich: 99968