Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Ogłoszenie naboru osób niepełnosprawnych do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Utworzono dnia 14.02.2023

Ogłoszenie naboru osób niepełnosprawnych do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku ogłasza nabór mieszkańców Gminy Olecko do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie:

 1. Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 – stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 1. Karty samodzielnego wyboru osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej – załącznik nr 2 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie.
 1. Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanej skali FIM załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie- karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej
  w pierwszej kolejności jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji). Kartę wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.
 1. Formularza informacyjnego Kandydata – stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.
 1. Klauzuli informacyjnej- stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu.

W/w dokumenty nalezy złożyć w następujący sposób:

 1. w sekretariacie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, znajdującego się na parterze budynku – pok. nr 12, przy ul. Kolejowej 31, 19-400 Olecko lub
 1. pocztą tradycyjną na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko

Termin składania zgłoszeń: od 17.02.2023 r. do 17.03.2023 r. do godz. 15.30.

Kwalifikacja uczestników następuje w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023.

 Przewidywana liczba uczestników Programu  to 16 osób, w tym:

 • 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,
 • 12 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z Karty zgłoszenia do Programu;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej opieki/pomocy osobom niepełnosprawnym,
 3. osoby z wymaganymi kwalifikacjami jw. wskazane przez osobę niepełnosprawną lub członka rodziny/ opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dziećmi
  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

 

UWAGA!

1) Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

2) Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

3) W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz.2268 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Realizacja Programu planowana jest w terminie od kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowany przez Gminę Olecko finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego, całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego 135 717, 12 zł.

Dodatkowe informacje oraz załączniki dostępne są w zakładce: Programy realizowane z państwowych funduszy celowych

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olecku
Iwona Łazarska

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 285

W poprzednim tygodniu: 550

W tym miesiącu: 2188

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 125200